Gedragscode

Inleiding

Zwemvereniging W.V. Neptunus Born wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen zwemmen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Zwemvereniging W.V. Neptunus Born wil actief blijven werken aan de bewustwording bij de leden, zwemleiders, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers op dit vlak.

Zwemvereniging W.V. Neptunus Born moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar de kinderen gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen zwemmen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de zwemleiders, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode geldt voor ALLE leden. Zowel zwemmers en overige leden die actief zijn aan de badrand en/of in het water.

Algemeen

Doelstelling
Zwemvereniging W.V. Neptunus Born wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten zwemmen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Zwemvereniging W.V. Neptunus Born een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de vereniging, zwemleiders, trainers en ouders/verzorgers te bevorderen.

Over wie gaat het
Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor alle minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

Algemene gedragsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van het zwemmen. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten:

 • We hebben altijd respect voor de zwemleiders / trainers / begeleiders en voor elkaar.
 • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
 • Zwemmen is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

Gedragsregels

Houding

 • Wees altijd en overal beleefd! De vereniging verwacht van ALLE leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover zwemleiders, trainers, begeleiders, bestuursleden, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
 • De groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden van Zwemvereniging W.V. Neptunus Born. Laat GEEN kleding in de kleine kleedhokjes hangen.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden.
 • Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter in de kleedruimtes. W.V. Neptunus Born alsmede Zwembad Het Anker zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers

 • Het is beter dat u niet probeert uw kind te coachen tijdens de lessen; laat dit over aan de bevoegde zwemleiders/begeleiders . Uw welgemeende goede raad kan anders uw kind in de war brengen.
 • Ouders wachten daarom tijdens de zwemlessen / trainingen in de hal van het zwembad. Afscheid van de kinderen nemen bij de douches.
 • 2 keer per jaar zal er een kijkavond plaatsvinden tijdens de zwemlessen / trainingen
 • Voor vragen kunt u dan terecht bij de zwemleiders / trainers of begeleiders.
 • Vaders gaan met de kinderen in de herenhokken omkleden.
 • Moeders gaan met de kinderen in de dameshokken omkleden.

Sancties

 • Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de zwemleider, (in samenspraak met het bestuur ) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor zwemlessen. Tot het opleggen van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:
 • Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De zwemleiders/trainers/begeleiders krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de zwemleider/trainers/begeleider kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een zwemles/training.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal hetzelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.
 • Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn, worden door het bestuur beoordeeld.

Zwemleiders/trainers/begeleiders, en/of betrokken ouder/verzorger stelt het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de zwemleiders/ trainers/begeleider direct tot het verwijderen van de zwemmer van de zwemles/training is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het bestuur.

Het bestuur bespreekt zo snel mogelijk tijdens een vergadering de overtreding. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, zwemleiders/trainers/begeleiders en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft , kan het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

In en rond het zwembad

Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembad en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • De regels gelden verder voor alle personen die het zwembad Het Anker betreden.

Portretrecht

Tijdens activiteiten van Zwemvereniging W.V. Neptunus Born, of activiteiten waaraan zwemvereniging W.V. Neptunus Born deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf te zien zijn. Deelname aan Neptunus-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan zwemvereniging W.V. Neptunus om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. zwemvereniging W.V. Neptunus Born zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, zwemleiders/trainers/begeleiders en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van zwemvereniging W.V. Neptunus Born houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De statuten zijn eveneens te zien op de website.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website.

Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren aan het welzijn van al onze leden, de vereniging beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze zwemvereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen bij het zwemmen.

Scroll naar boven